Mimar SELİM YUHAY
 

Ünlü Mimar Selim Yuhay 23 Mayýs 1972 yılı İstanbul doðumlu, Yýldýz Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü 1994 yýlý mezunu, mezun olduktan sonra dört ortakla beraber açmýþ olduklarý Elit mimarlýk firmasýndan 2 sene sonra aile þirketi olan YUHAY MÝMARLIK firmasýný kurdu. Kendi alanýnda farklý mimari proje çözüm yaklaþýmlarý ve kendine özgü çizgisiyle kýsa zaman da dikkat çekti. Bunlara ek olarak Digitürk platformu Home Tv kanalýnda ekibiyle beraber hazýrlayýp sunduðu dekorasyon programýný halen devam ettirmekte. Dekorasyon üzerine yazdýðý yorum ve fikir yazýlarý da çeþitli yayýn gruplarýnda yayýnlanmaktadýr. Hobi olarak baþlayan resim yapma isteðini de, profesyonelliðe taþýyarak kiþisel sergilerini de açmýþtýr.


Ýç Mimar Mimar Ýç Mimari Mimari Proje Mimar Proje Ýç Mimarlýk Ýstanbul Dekorasyon Dekorasyon Ev Dekorasyon Ev dekorasyonu Ofis dekorasyon Ahþap dekorasyon Mobilya dekorasyon Mutfak dekorasyon Yapý Mimarý Çizim Mimarý Mimar Ýstanbul Mimarlar Ýç Mimarlar Mimar Mimari Proje ünlü Mimarlar Mimarlar Ýç Mimar Mimar Proje Ýstanbul Mimar Ýzmir Mimar Ankara Mimar Mimarlýk Ýç Mimarlýk Ýç Mimarlar Proje Mimarý Çizim Mimarý Yapý Mimarý Maket Mimarý Peyzaj Mimarý

 
  © Copyright 2016 SELİM YUHAY
                         Powered by   pLan-eT İletişim ve Teknoloji Hizmetleri